15 June 2006

Danshui

YAOHONG A DANSHUI
Piazzale della metropolitana. Capolinea di Danshui (Taiwan).

No comments: