10 February 2010

BOATS

BaLi (Taipei), Winter 2010, Danshui river. Taiwan.

No comments: